ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας,  σύμφωνα με την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με έγκριση δαπανών

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης – Πρόεδρος

  1. Απόφαση σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 30.000€, της  Σχολικής Επιτροπής από το Δήμο Ευρώτα για τη κάλυψη αναγκών για πετρέλαιο και απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης – Πρόεδρος

 

 

Ο  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ