ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

4. Το αριθ. πρωτ. οικ.7340/30-06-2020 εργολαβικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

5.  Την 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Την 60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα  

 

Αποφασίζει:

  1. Την προσωρινή διακοπής κυκλοφορίας στην Δημοτική  Οδό  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ και τον προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων επί της οδού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017» σύμφωνα με την 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Η διακοπή της κυκλοφορίας  θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (01) μήνα που θα εκκινεί την Τρίτη 17-08-2021.
  3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το λοιπό οδικό δίκτυο δημοτικό και επαρχιακό.

ΑΠΟΦΑΣΗ