ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

 

Διακηρύσσει ότι:

Στις 22 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την εκτέλεση  των απαιτούμενων εργασιών για τη σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4710/2020.

Η υπηρεσία διαιρείται σε τέσσερα παραδοτέα, το χρονικό διάστημα παροχής της για την ολοκλήρωση αυτών θα είναι συνολικά  πενήντα πέντε (55) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο.

Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10 και ο Ν.4250/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα  α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων) και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

 

 

Σκάλα 10-06-2021

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

99ΡΧΩΡΛ-ΒΗ7 Περίληψη Διακήρυξης ΣΦΗΟ

98ΟΒΩΡΛ-6ΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΦΗΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΦΗΟ