ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ EΥΡΩΤΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.862,90 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ EΥΡΩΤΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.862,90 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α)

Τεύχη Δημοπράτησης κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή οδοποιίας Δήμου Ευρώτα»,  προϋπολογισμού 322.862,90 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α).

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Α/Α Συστήματος 205337

Φάκελος αρχείων Κατασκευή, επισκευή οδοποιίας Δήμου Ευρώτα