ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΗΡΑΣ

Τροποποιύμε την αριθμ 130598/2*5-8/2020 (ΑΔΑ:6ΜΚΛΟΠ1Φ-ΨΡΦ) Δασική Ρυθμιστική Διάταξης Θήρας της Υπηρεσίας μιας για την κυνηγετικλη περίοδο 2020-21όπως παρακάτω:

Παρατείνουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (sus scrofa) έως 28-2-2021 τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή, σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμί στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 130598/2/5-8-2020 (ΑΔΑ-6ΜΚΛΟΠ1Φ-ΨΡΦ) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας της Υπηρεσίας μας για την κυνηγετική περίοδο 2020-21

ΑΠΟΦΑΣΗ