ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 11212/09.08.2023 (ΑΔΑ: 913ΧΩΡΛ-ΞΡΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC013240086 2023-08-09) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 11211/09-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΧΑΩΡΛ-Ο7Φ ΚΑΙ ΑΔΑΜ: 23PROC013239808 2023-08-09) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 11212/09.08.2023 (ΑΔΑ: 913ΧΩΡΛ-ΞΡΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC013240086 2023-08-09) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 11211/09-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΧΑΩΡΛ-Ο7Φ ΚΑΙ ΑΔΑΜ: 23PROC013239808 2023-08-09) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»

Τροποποίηση των όρων της 11212/09.08.2023 (ΑΔΑ: 913ΧΩΡΛ-ΞΡΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC013240086 2023-08-09) Διακήρυξης και της 11211/09-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΧΑΩΡΛ-Ο7Φ και ΑΔΑΜ: 23PROC013239808 2023-08-09) Προκήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας κοινότητας Γλυκόβρυσης»Δήμου Ευρώτα, ως προς την μετάθεση των ημερομηνιών σύμφωνα με την 159/2023 ΑΟΕ.

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:  202858

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ