5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ»

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ»

«5η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 35730/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ)    Απόφασης Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας με θέμα:

«Ανάρτηση Δασικού Χάρτη στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», αποκλειστικά και μόνο ως προς   την   προθεσμία   υποβολής   αντιρρήσεων   και   την   καταληκτική

ημερομηνία αυτής.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α΄) «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις».
 5. Την αριθμ. 35730/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ) Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας.
 6. Την αριθμ. 92061/31-5-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΠΛΟΡ1Φ-27Ε), με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω (1) σχετική Απόφαση, σε ότι αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
 7. Την αριθμ. 195414/ 26-10-2021 (ΑΔΑ: 601ΥΟΡ1Φ-Υ8Λ), με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω (1) σχετική Απόφαση, σε ότι αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
 8. Την αριθμ. πρωτ. 30287/24-02-2022 (ΑΔΑ: 9Σ55ΟΡ1Φ-ΜΧ8) Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου/Κυρωμένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λακωνίας.
 9. Την αριθμ. πρωτ. 52400/04-04-2022 (ΑΔΑ: 69ΓΦΟΡ1Φ-ΗΝΒ) με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω (1) σχετική Απόφαση, σε ότι αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
 10. Την αριθμ. πρωτ. 98292/20-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΨ24653Π8-Β5Ε) με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω (1) σχετική Απόφαση, σε ότι αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 41 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021» του Ν.4958/2022 (ΦΕΚ 142/Α΄) «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 35730/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ) Απόφασή μας, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021 (12/03/2021), ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-07-2022 ημέρα Κυριακή και για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλά και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, οι αριθμ. 35730/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ- ΦΧΡ) , 92061/31-5-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΠΛΟΡ1Φ-27Ε), 195414/ 26-10-2021 (ΑΔΑ: 601ΥΟΡ1Φ-Υ8Λ) 52400/04-04-2022 (ΑΔΑ: 69ΓΦΟΡ1Φ-ΗΝΒ) και 98292/20-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΨ24653Π8-Β5Ε) Αποφάσεις μας.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Δασολόγος με Α΄β

ΑΠΟΦΑΣΗ