ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

   

Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 20 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία, τρεις (3) εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα του Δήμου και τρεις (3) Δημότες. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. και λήγει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 3364/ 06. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Κεφάλαιο: Η καθαρή θέση της επιχείρησης όπως των περιουσιακών στοιχείων (εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού) των δύο συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 9 του ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει) είναι θετική και ίση με 19.325€.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27353 60226

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Μιμικόπουλος Βασίλης
Αλεξανδρή Αλεξία
Καραμίχα Χριστιάννα
Λαμπρινάκος Σταύρος
Λεοντακιανάκη Σταυρούλα

Επισυναπτόμενα Έγγραφα


Φ.Ε.Κ. Συστάσεως Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.

Σκοποί Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.

Δ.Σ. Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική  Επιχείρηση “Ευρώτειος Πολιτεία”

Αργυρώ Γκουβούση Κρητικάκου - Πρόεδρος
Βασιλική Μάλλιου – Ξερακιά Μέλος
Δημήτριος Φιφλής Μέλος
Γρηγόριος Μπατσάκης Μέλος
Δημήτριος Νταλιάνης Μέλος
Στυλιανός Κουτσουμπός Μέλος
Ιωάννης Κατσούλης Μέλος
Χαραλαμπία Ραγιά Μέλος
Κατερίνα Κατσικαδάκου Μέλος
Σταυρούλα Σκάλκου Μέλος
Νικόλαος Μπαριάμης Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:
Ιωάννα Σάκκαρη
Παναγιώτης Πολολός
Νικόλαος Χασάπογλου
Αναστάσιος Νταλιάνης
Μεταξία Μπόκου
Χρυσούλα Λουκάκου
Ηλίας Κωστάκος
Ελένη Σκεύη
Παναγιώτης Κουτσοβασίλης
Παναγιώτης Μαστρογιαννάκος