Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού(πόρτα-πόρτα)»

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού(πόρτα-πόρτα)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:
Στις 25 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ
(ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν.
Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για
την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου
Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα)», συνολικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (24.775,20€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την ανάθεση εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών
συλλογής και μεταφοράς αφενός των ανακυκλώσιμων υλικών από τους ειδικούς κάδους όλων των
οικισμών του Δήμου και αφετέρου τη συλλογή απορριμμάτων, με το σύστημα «πόρτα-πόρτα» και τη
μεταφορά αυτών, από το κέντρο του οικισμού Γερακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010
(ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ευρώτα.
Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10, ο Ν.4250/2014, ο
Ν.4281/2014, όπως ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων) και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με
οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά Θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ή για καθεμιά από τις ομάδες,
όπως αυτές αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Σκάλα 15/10/2019
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
κ.α.α. ο Αντιδήμαρχος

Παναγιώτης Κυριακάκος

Κατηγορία: 
Προκήρυξη