Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για τεχνικό ασφαλείας

Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για τεχνικό ασφαλείας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σφάλματος της αρ. 10729/12-7-2019 διακήρυξης του Δήμου Ευρώτα έχει υποβληθεί εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για επανακαθορισμό των όρων της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας» και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέα ημερομηνία.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α. η Αντιδήμαρχος

Ελένη Δεντάκου
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 4η Αυγούστου 2019¨ (10η ημερολογιακή ημέρα από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα)

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Σκάλας

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 07:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Σελίδες