Πινάκας θεμάτων & αποφάσεων 2ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» δήμου Ευρώτα

   

Πινάκας θεμάτων & αποφάσεων 2ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» δήμου Ευρώτα

Πινάκας θεμάτων & αποφάσεων 2ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» δήμου Ευρώτα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 02η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 01/03/2019, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ
      1      Λήψη απόφασης για μικροεπισκευές -συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης        02 /2019    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των εργασιών για τις μικροεπισκευές – συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων που τις έχουν αιτηθεί. Αφότου υλοποιηθούν οι επισκευές θα ακολουθήσει νέα απόφαση περί έγκρισης των δαπανών.
    2    Λήψη απόφασης προμήθειας γραφικής ύλης για τις τρέχουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ευρώτα        03 /2019    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την προμήθεια γραφικής ύλης για τις τρέχουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα.
    3    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 12.042,61 € για την εξόφληση τιμολογίων  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης        04 /2019    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκρισης  δαπάνης  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την εξόφληση τους.

ΣΚΑΛΑ: 04 – 03 – 2019

Ο Δημοσιεύσας

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ