ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ».

   

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ».

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ».

Ο Δήμος Ευρώτα, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’)
απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής
κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής
που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε
ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10998/18-07-2019 Απόφαση
Δημάρχου, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Δερτιλής Παναγιώτης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Ψυμογεράκου Παναγιώτα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Στρατάκου Αντιγόνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού
διενέργειας της κλήρωσης.
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό των έργων:
«Aσφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα (2019)», αρ. μελέτης 31/2019,
προϋπολογισμού 264.949,99€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα
10:00 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Σκάλας», αρ. μελέτης 14/2019, προϋπολογισμού
300.000,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα
10:10 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: www.evrotas.gov.gr.
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης & Τ. Υ
Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ-20-12-2019