ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη :

 

1)την αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020) όπως ισχύει με θέμα: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως ισχύει.

2) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81)

3) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

4) τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α)

5) τις διατάξεις του Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 31, 35 και 37 του Ν.4607/19, αντίστοιχα και όπως ισχύουν

6)  το Ν. 4787/21 και   συγκεκριμένα  τα άρθρα 13 και 14 για  Παραχώρηση  απλής  χρήσης  -Τροποποίηση  της  παρ. 5. Α)  του άρθρου  13  του Ν. 2971/2001

7) την  αριθ. 22/2021 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση των χώρων αιγιαλού – παραλίας.

8) την αριθμ. 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, που περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Περιγραφή των χώρων

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), ορίζονται ως εξής:

 

Θέση

Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της έκτασης(ΕΓΣΑ 87)

Εμβαδόν επιφάνειας

(τ.μ.)

Χρήση

 

Στοιχεία προστατευόμενης περιοχής

 

Κ3  

ΑΣΤΕΡΙ

Τ.Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

 

 

 

Χ: 386415.50

Υ: 4073728.15

 

Χ: 386445.50

Υ: 4073728.15

 

Χ: 386445.50

Υ: 4073738.15

 

Χ: 386415.50

Υ: 4073738.15

 

300,00

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.) 

2. Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=285.00τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

NATURA ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

GR 2540003

 

Κ4

ΛΕΗΜΟΝΑΣ

Τ.Κ. ΛΕΗΜΟΝΑ, Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ

 

 

Χ: 381437.15

Υ: 4073837.28

 

Χ: 381442.14

Υ: 4073837.09

 

Χ: 381442.12

Υ: 4073836.59

 

Χ: 381484.09

Υ: 4073835.01

 

X:381483.96

Υ: 4073831.52

 

X:381441.99

Υ: 4073833.09

 

X:381442.03

Υ: 4073834.09

 

X:381437.03

Υ: 4073834.28

162,00

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών– ξαπλωστρών (Ε=147.00τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

NATURA ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

GR 2540003

 

ΑIΓΙΑΛΟΣ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΡΙΝΗΣΩΝ ΤΚ ΛΑΓΙΟΥ ΔΕ ΚΡΟΚΕΩΝ

(ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ)

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Κ8)

 

Εμβαδόν: 499,19 τ.μ.

 

Χ:375228.21

Υ:4072836.10

 

Χ:375231.31

Υ:4072830.39

 

Χ:375258.09

Υ:4072845.02

 

Χ:375249.24

Υ:4072861.21

 

Χ:375229.50

Υ:4072850.42

 

Χ:375231.39

Υ:4072846.96

 

Χ:375227.88

Υ:4072845.04

 

Χ:375231.72

Υ:4072838.02

 

499,19

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=484,19τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

Οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

 

ΑΡΘΡΟ 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

  Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν :

 Για τις θέσεις του πίνακα του άρθρου 1 στις  27-04-2021, ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10.00 το πρωί (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία για όλες τις θέσεις). Η επιτροπή μετά το πέρας της κατάθεσης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα διεξάγει τη δημοπρασία  ανά θέση αιγιαλού.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής .                  

 

ΑΡΘΡΟ 4: Τιμή εκκίνησης της πρώτης προσφοράς

Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001,  όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται  στις περιοχές, θέση ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΤΚ ΛΑΓΙΟΥ, ΔΕ ΚΡΟΚΕΩΝ δηλ. η θέση  με Κωδικό αριθμό Κ8  προς δέκα (10) ευρώ /τ.μ.  ανά έτος,  ενώ στις περιοχές  Αστερίου και  Λέημονα  δηλ. οι θέσεις με Κωδικό αριθμό Κ3 και Κ4 προς οκτώ (8) ευρώ / τ.μ. ανά έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης άνευ δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού πρώτα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13.2α της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζονται τα εξής:

2α. Στην περίπτωση που συνάπτεται από Δήμο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο(π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου α υ τ ή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον Δήμο.

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά από το μικρότερο  τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Τις αυτές συνέπειες έχει ο τελευταίος πλειοδότης και σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνομά του.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

ΑΡΘΡΟ 8:Διάρκεια παραχώρησης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2022. H ανάκληση της παραχωρήσεως του χώρου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020) όπως ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 9: Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020) : Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

 

Ειδικά  για  το έτος 2021  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 του Ν. 4787/2021 ως  εξής:

2.Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του
ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
3.Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β' 1864).

 

Για το Πρώτο έτος

 

Ποσό δόσης

Προθεσμία καταβολής

1η Δόση

 

Με  τη σύναψη της  σύμβασης

2η Δόση

 

μέχρι 31-05-2021

3η Δόση

 

μέχρι 30-06-2021

 

Για το δεύτερο  έτος

 

Ποσό δόσης

Προθεσμία καταβολής

1η Δόση

 

μέχρι 31-3-2022

2η Δόση

 

μέχρι 30-04-2022

3η Δόση

 

μέχρι 31-05-2022

Για τις διετείς συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για το πρώτο έτος, είτε  σε  τρεις  ισόποσες  δόσεις  όπως  παραπάνω είτε στο  σύνολό του με την  υπογραφή  της  σύμβασης  μετά  από αίτημα  του ενδιαφερόμενου. Για το δεύτερο έτος είτε καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι 31-3-2021 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου κατά την σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε δόσεις, τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), της πρώτης δόσης καταβλητέας μέχρι 31-3-2021, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση μέχρι 31-03-2021, 2η δόση μέχρι 30-04-2021, 3η δόση μέχρι 31-05-2021) .

Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στην σύμβαση παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στους Δήμους, οι οποίοι και οφείλουν στην περίπτωση καθυστερήσεων να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019).

Οι φόροι, τέλη  και δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Το  μίσθωμα  που  θα  επιτευχθεί  με  τη  δημοπρασία,  υπόκειται  σε  τέλη  χαρτοσήμου  (3%,  πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο  βαρύνει υποχρεωτικά τους μισθωτές και εισπράττεται από τον Δήμο κατά την καταβολή των μισθωμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 10: Εγγύηση και δικαιολογητικά  συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας , αίτηση συμμετοχής και :

•          Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο

•          Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

•          Ειδική Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.

•          Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου για ένα  έτος ( τ.μ  Χ τιμή εκκίνησης : 10).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος, (τ.μ Χ τιμή επιτευχθέντος ανταλλάγματος Χ 2 : 10) η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

•          Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

•          Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

•          Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

•          Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας ΚΥΑ η οποία θα προσκομισθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης.

•          Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην σύμβαση παραχώρησης.

 

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο
  • Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
  • Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του.
  • Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει και ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 11: Υποχρεώσεις υπέρ ου

Ο υπέρ ου η παραχώρηση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4607/19 και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Ο υπερού  υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας του υπέρ ου η παραχώρηση. Να χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο , κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος, να διατηρεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του αιγιαλού τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των υπέρ ών οι παραχωρήσεις που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης , με υπαιτιότητα του υπέρ ού, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του αντιτίμου που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της χρήσης. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τους ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί  βάσει αυτής. Τα τέλη χαρτοσήμου κλπ βαρύνουν τον υπέρ ού η παραχώρηση.

 Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται ότι έλαβε, προηγουμένως, γνώση του προς παραχώρηση χώρου, τη νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της σύμβασης παραχώρησης γίνεται ούτε μείωση του ανταλλάγματος, για κανένα προβαλλόμενο λόγο.

 

Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ ( ΄Αρθρο 16 ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020  - ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)


Επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4607/2019, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Κάθε Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε τουλάχιστον μία παραλία της χωρικής του αρμοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001, όπως ισχύει. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου.

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 παραχωρείται για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ  η θέση Κ0 "Κυανή Ακτή Έλους".

 

Άρθρο 12:  Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της ΚΥΑ ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 1864/15.05.2020)  « Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερού»

 Οι υπέρ ού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:

 α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και λεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

β) Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και της παρούσας απόφασης.

γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

 δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

 ε) Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της.

στ) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.

 ζ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (στ) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

 η) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ` εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ` Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α`).

θ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

 ι) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι` αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.

ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

ιγ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.

 Οι υπερού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημάτων της.

 Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α` 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 13:Λήξη μίσθωσης

Ο υπέρ ου η παραχώρηση  υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου χώρου από τον υπέρ ου απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως και οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

ΑΡΘΡΟ 15: Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι ταυ υπέρ ού , ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση ταυ ανταλλάγματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Τον υπέρ ού θα βαρύνουν η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος , ύδατος καθώς και κάθε φόρος ή τέλος που απορρέει από τις ισχύουσες διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του Προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με  φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα  μέρη των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 17: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη οικονομική  επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

γ) στην περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο κοινόχρηστος χώρος, δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά  του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, η σύμβαση παραχώρησης  δεν συντελείται και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του ΔΣ.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του άρθρου 16 Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία.

 

ΑΡΘΡΟ 18 : Ειδικοί όροι

Ο υπέρ ού δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από την σύμβαση παραχώρησης αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν. 2971/2001 και όχι για μίσθωση .

Για κάθε παράβαση της παρούσας το δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον υπέρ ού έκπτωτο χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων .

 

ΑΡΘΡΟ 19: Ευθύνη του Δήμου ως προς την πρόσβαση στον αιγιαλό

Ο Δήμος Ευρώτα δεν ευθύνεται έναντι του υπέρ ού, στην περίπτωση που η πρόσβαση στον αιγιαλό – παραλία δεν είναι εφικτή με δρόμο για τροχηλάτα οχήματα πάσης φύσεως. Δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια νομικής ή υλικής φύσεως προκειμένου να διανοιχθεί πρόσβαση με δρόμο, όπου αυτός δεν υπάρχει. Την ευθύνη για τη μεταφορά των τροχηλάτων καντινών και την τοποθέτηση των απαραιτήτων μέσων λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, στη θέση στον αιγιαλό – παραλία, φέρει ο υπέρ ού χωρίς καμία παρέμβαση του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 20: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση : Σκάλα Λακωνίας

Πληροφορίες : Κομπόγεωργα Μαρία

Τηλέφωνο.2735360038 &  FAX.:2735029292

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 2021